Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

XXVI. Pohár Bodvy - Moldava nad Bodvou, 22.06.2024 - 9:00

Združenie Bodva E (ďalej Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje v súlade s GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (ďalej len Nariadenie) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) s platnosťou od 25.5.2018.

I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Združenie Bodva E, Hlavná 130 04501 Moldava nad Bodvou, IČO: 31956459, registrovaný Ministerstvom vnútra SR č. VVS/1-900/90-9211.

II. Osobné údaje, ktoré spracúvame

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa (ulica, PSČ, mesto, štát), štátna príslušnosť, klub, e-mail, dátum a čas registrácie, dátum a stav platby, pridelené štartové číslo, výsledné umiestnenie a výsledný čas účastníka, medzičasy účastníka, fotografie, videozáznamy, audiozáznamy.

III. Získavanie osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb prostredníctvom komunikačných nástrojov: registrácia na jednotlivé podujatiana na webovej stránke prevádzkovateľa bodvakupa.sk alebo poharbodvy.sk; prihlásenie na odber newsletterov, priama písomná, telefonická, osobná alebo elektronická komunikácia.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete.
Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb (napr. registrujete na podujatie svojich priateľov, známych…), je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

IV. Na aké účely spracúvame osobné údaje

a) Účasť na podujatiach, ktoré organizujeme
Osobné údaje pre tento účel sú spracúvané predovšetkým, aby sme zabezpečili účasť pretekára na podujatiach, na ktoré sa zaregistroval:

 • Spracovanie registrácie, evidenciu platieb.
 • Správne zaradenie v rámci disciplín a rôznych kategórií, ktoré sú súčasťou podujatia.
 • Pridelenie štartovného čísla.
 • Príprava a spracovanie štartových a výsledkových listín.
 • Meranie a vyhodnotenie dosiahnutého času a umiestnenia na podujatiach.
 • Identifikácia účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby podujatia.
 • Zverejnenie výsledkovej listiny na webovej stránke prevádzkovateľa, bodvakupa.sk a poharbodvy.sk, a v ďalších elektronických a printových médiách.
 • Archivácia dosiahnutých výsledkov účastníkov podujatí.
 • Spracovanie a zverejnenie historických výsledkových listín podujatí.
 • Štatistické účely.
 • Plnenie ostatných zákonných povinností.

Pre tento účel sú spracúvané najmä tieto osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, klub, e-mail, informácia o stave registrácie, dátum a čas registrácie, dátum a čas prezentácie, dátum a stav platby, pridelené štartové číslo, výsledné umiestnenie a výsledný čas účastníka, medzičasy účastníka.

b) Starostlivosť o účastníkov podujatí
Ak nás kontaktujete e-mailom alebo cez kontaktný formulár s akýmkoľvek dotazom, dávate nám tak dobrovoľný súhlas, aby sme Vás mohli kontaktovať. V tomto prípade využijeme Vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko. V prípade potreby môžeme od Vás požadovať ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenia Vašej požiadavky.

c) Zaradenie do Informačného systému Newsletter
Zasielanie informačných e-mailov o pripravovaných akciách, zasielanie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na podujatí.
Pre tento účel sú spracúvané kontaktné údaje: meno, priezvisko, e-mail.

V. Na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje

Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje pre zabezpečenie účasti pretekára na podujatí, na ktoré sa zaregistroval - meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, klub, pridelené štartovné číslo, výsledné umiestnenie a výsledný čas účastníka, medzičasy účastníka, obrazové a zvukové záznamy

Neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely sa podľa platnej právnej úpravy nevzťahuje na naše právo zasielať vám naše e-maily, súvisiace s vašou účasťou na podujatí, informácie o našej činnosti a informácie o nami pripravovaných akciách a podujatiach.

Životne dôležitý záujem
Na tomto základe spracúvame osobné údaje za účelom ochrany životne dôležitých záujmov účastníkov podujatí (napr. v prípade kolapsu, keď je nutný kontakt so zložkami záchranného systému), za účelom prípadnej krízovej komunikácie medzi organizátorom a účastníkom podujatia.

VI. Ako dlho spracúvame osobné údaje

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností, - tieto povinnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov - musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Štartové a výsledkové listiny spracúvame a uchovávame neobmedzene z historických a štatistických dôvodov.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas dotknutej osoby, budú osobné údaje spracovávané spravidla po dobu 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu.

Tento súhlas je možné odvolať zaslaním e-mailu na info@bodvakupa.sk.

Všetky otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov nám môžete zaslať e-mailom na info@bodvakupa.sk.

VII. Informácia o spracovaní súborov cookies

Webové stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe používania cookies Prevádzkovateľ môže napr. sledovať celkový počet návštevníkov na svojich webových stránkach.

Cookies sú malé textové súbory a informácie, ktoré sú z webovej stránky ukladané na pevný disk počítača užívateľa a umožňujú webovej stránke pamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčujú ďalšie používanie internetových stránok. Stránka si napríklad pamätá prihlasovacie údaje užívateľa a pri ďalšom načítaní ich nemusí znova zadávať.

Stránka používa dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v zariadení užívateľa pokiaľ nezavrie stránku. Trvalé zostávajú v zariadení do uplynutia svojej platnosti alebo ich vymazania.

Ak užívateľ nemá záujem cookies používať alebo chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí si vo svojom internetovom prehliadači nastaviť príslušnú voľbu. Ak užívateľ zablokuje všetky cookies, nebude môcť využívať niektoré funkcie webových stránok.

VIII. Osobné údaje detí

Ako prevádzkovateľ spracúvame aj osobné údaje detí do 18 rokov, pre potreby registrácie na podujatia určené aj alebo len pre deti, spracovanie a zverejnenie štartových a výsledkových listín.

IX. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Sprostredkovateľov

Osobné údaje poskytujeme sprostredkovateľom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre organizovanie a realizáciu podujatí. Údaje sú sprostredkovateľom poskytované v nevyhnutnom rozsahu, na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Ide najmä o subjekty, ktoré poskytujú služby v oblasti IT, registrácie a prezentácie účastníkov podujatí, merania časov na podujatiach, spracovanie štartových a výsledkových listín podujatia, prípravy materiálov určených pre podujatie, informačnú službu počas a po podujatiach, zložky záchranného a bezpečnostného systému podujatia. V prípade, ak sú údaje týmto subjektom poskytované, je to iba v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie služby v zodpovedajúcej kvalite v súlade s Nariadením.

a) Teratorium Online Kft., Hadak útja 2., 1119 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-09-936866, pre účely: poskytovanie služieb pre zabezpečenie prevádzky a správy informačného systému.

b) Time4fun, o.z., Hasičská 48/5, 04501 Mokrance, Slovenská republika, IČO: 42406927 pre účely: spracovanie štartovej a výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času #ako športového výkonu na Podujatiach na stránke time4fun.sk

Pri využívaní súborov cookies sú odovzdávané údaje spoločnostiam:

 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com
 • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.facebook.com/about/privacy

Spoločnosti, na zariadeniach ktorých sú uložené osobné údaje:

 • Google – poskytovateľ cloudových služieb
 • Mailchimp - poskytovateľ služby pre hromadné rozposielanie emailov
 • Race Result - register športovcov a výsledkov
   
  •  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú uvedení v článku IX.
  • Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.
  • Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

X. Zásady ochrany osobných údajov

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako Prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 • Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 • Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 • Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako Prevádzkovateľovi.
 • Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (na základe článku 21 Nariadenia).

Združenie Bodva E prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali:
E-mail: info@bodvakupa.sk

Vyhradzujeme si právo upraviť tieto podmienky ochrany osobných údajov, aby boli vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo ak dôjde k zmenám v nami ponúkaných službách. Nové podmienky ochrany osobných údajov budú pre vás platné pri najbližšej návšteve našej webovej stránky.

Aktualizované: 28.03.2023